روش ثبت نام و شیوه پرداخت شهریه را تعیین کنید:

پرداخت نقدی

اگر شهریه ثبت‌نام آزمون‌های کانون را بصورت نقدی پرداخت می کنید، کلیک کنید.

ثبت نام نقدی

پرداخت اقساط

اگر شهریه ثبت‌نام آزمون‌های کانون را بصورت اقساط پرداخت می کنید، این روش را انتخاب کنید. در این روش حدود یک سوم مبلغ شهریه را بصورت نقدی و باقیمانده را بصورت چک پرداخت می کنید. پس از پرداخت، در روز کاری بعد، به کانون مراجعه و چک ها را تحویل دهید (می‌توانید چک‌ها را با پیک ارسال نمائید، پس از پرداخت مبلغ نقد، مسئولین ثبت‌نام با شما تماس خواهند گرفت و موارد مربوط به ثبت‌نام را شرح می‌دهند) تا زمانی که چک ها تحویل کانون نگردد، ثبت نام دانش آموز انجام نمی شود.

ثبت نام اقساط

طرح حکمت

ثبت نام از طریق حکمت کارت مربوط به پرسنل نیروی های مسلح

ثبت نام حکمت