جهت ثبت نام بصورت اقساط، به دفتر کانون مراجعه نمایید