3929

ویویش 1 - 25 از 518

مقطع تحصیلیگروه آزمایشیکد ملینامنام خانوادگینام پدرتاریخ تولدتلفن ثابت منزلتلفن همراه داوطلبمدرسهبسته‌ی درخواستیتلفن همراه پدرتلفن همراه مادر
کنکوریدوازدهم تجربی2440684546فاطمهصفریعلی1384/01/060713834471909179190695امتیازفقط آزمون0917101218209178364376
کنکوریدوازدهم تجربی2284020364حسینزارع احتشامیمحمدرضا1383/12/280713738386309224036196شاهد خوانساریفقط آزمون0917110429109177902832
دبستانششم0251528561علیرصافیانیوحید1389/12/020713651039309127116036مدرسه هدایتفقط آزمون0912722346609127116036
کنکوریدوازدهم تجربی2283492815آینازعثمانلواسفندیار1381/08/133839347309171019937الزهرافقط آزمون0917312354409171019937
کنکوریدوازدهم تجربی2283492815آینازعثمانلواسفندیار1381/08/133839347309171019937الزهرافقط آزمون0917312354409171019937
متوسطه اولنهم2284847897آینازکریمیمجتبی1387/04/2907834307809308046651معلم2فقط آزمون0917124665109175018730
کنکوریدوازدهم تجربی2380527415سحرنگهداریقربانعلی1382/11/080713111111109015819087طلوع مهرفقط آزمون0917803103509175574175
کنکوریدوازدهم تجربی2380527415سحرنگهداریقربانعلی1382/11/080713111111109015819087طلوع مهرفقط آزمون0917803103509175574175
کنکوریدوازدهم تجربی2380527415سحرنگهداریقربانعلی1382/11/080713111111109015819087طلوع مهرفقط آزمون0917803103509175574175
کنکوریدوازدهم تجربی2380527415سحرنگهداریقربانعلی1382/11/080713111111109015819087طلوع مهرفقط آزمون0917803103509175574175
کنکوریدوازدهم تجربی2380304580سجادنگهداریقربانعلی1374/04/020713111111109010521991علامه حلیفقط آزمون0917803103509175574175
متوسطه اولنهم2284655637محمد علیاکبریابوالفضل1386/07/240713623137209173839829علوم پزشکیفقط آزمون0917715796309177207597
متوسطه اولنهم2284655637محمد علیاکبریابوالفضل1386/07/240713623137209173839829علوم پزشکیفقط آزمون0917715796309177207597
کنکوریدوازدهم تجربی2283944155زهراصنعتیمحمد1383/09/060713840933109375123776امام علیفقط آزمون0917304430809177379921
کنکوریدوازدهم تجربی2283332710ساراهاشمی نسبغلامرضا1380/10/300713742242009012973945زهره بنیانیانفقط آزمون0903087067709175621053
کنکوریدوازدهم تجربی2284237071مهدیغریبیمنوچهر1384/12/010714241412909176075594محمد رسول الله (ص)فقط آزمون0917705843609178259046
متوسطه اولنهم2284751342غزلقائدیشاپور1386/11/270713738438109925132895پویشکامل (آزمون + کتاب)0921794261109391755460
کنکوریدوازدهم تجربی0250126125آواآریاوندعلیرضا1382/09/160713628132009192447450شهیدان پژمانفقط آزمون0902528558109173115228
کنکوریدوازدهم تجربی2283307961نرگسقنبری جعفرلوغلامرضا1380/09/22۰۷۱۳۸۳۳۷۵۶۷۰۹۰۴۶۲۳۲۳۵۰شهید بهشتیفقط آزمون۰۹۱۷۶۱۷۹۳۳۵۰۹۱۷۴۱۲۹۴۲۱
کنکوریدوازدهم تجربی2283307961نرگسقنبری جعفرلوغلامرضا1380/09/22۰۷۱۳۸۳۳۷۵۶۷۰۹۰۴۶۲۳۲۳۵۰شهید بهشتیفقط آزمون۰۹۱۷۶۱۷۹۳۳۵۰۹۱۷۴۱۲۹۴۲۱
دبستانششم4221190094مهدیسحقیقت پوراسفندیار1390/05/01071445509176225833ابراهیم بوشهری 2فقط آزمون0917341570509176225833
متوسطه دومیازدهم تجربی2284365124کیارشبدریسیاوش1385/06/100713743111209178277508معارف 5فقط آزمون0914462881009177939150
متوسطه دومیازدهم تجربی2284365124کیارشبدریسیاوش1385/06/100713743111209178277508معارف 5فقط آزمون0914462881009177939150
متوسطه دومیازدهم تجربی2284365124کیارشبدریسیاوش1385/06/100713743111209178277508معارف 5فقط آزمون0914462881009177939150
متوسطه دومیازدهم تجربی2284365124کیارشبدریسیاوش1385/06/100713743111209178277508معارف 5فقط آزمون0914462881009177939150
مقطع تحصیلیگروه آزمایشیکد ملینامنام خانوادگینام پدرتاریخ تولدتلفن ثابت منزلتلفن همراه داوطلبمدرسهبسته‌ی درخواستیتلفن همراه پدرتلفن همراه مادر