3929

ویویش 1 - 25 از 184

مقطع تحصیلیگروه آزمایشیکد ملینامنام خانوادگینام پدرتاریخ تولدتلفن ثابت منزلتلفن همراه داوطلبمدرسهبسته‌ی درخواستیتلفن همراه پدرتلفن همراه مادر
کنکوریدوازدهم ریاضی0781182794امیرکیانآزادمهرعلی اکبر1383/10/080713721458009017982420نمونه دولتی اندیشهفقط آزمون0917108409809178038253
کنکوریدوازدهم تجربی2284094384سپیدهتوابعهیبت1384/05/030713621487309013290814فرزانگان 1فقط آزمون0917998527109177375026
کنکوریدوازدهم تجربی6480091620ليدازمانيعلي1384/04/290713731050909944396099صحتفقط آزمون0917615775309174513105
کنکوریدوازدهم ریاضی2284014828فاطمهتروشهعلیرضا1384/01/010713826306509019676217شاهد علامه امینیفقط آزمون0917336628609356268081
متوسطه دومدهم تجربی2284438288زهراصادقیحسن1385/09/230713845407409365873897فرزانگان یکفقط آزمون0917709620909175332366
متوسطه دومدهم تجربی2284463193حدیثفتحی کنویداریوش1385/10/213740211609010771684دبیرستان نمونه دولتی علامه اقبالکامل (آزمون + کتاب)0917260696009337585805
کنکوریدوازدهم تجربی1810755115شایانآقابزرگیهومان1383/03/160713630414709177873281غزالفقط آزمون0917104371809171160131
متوسطه دومیازدهم تجربی2540196381النازجهانگیر برشنهذبیح1384/12/093721659409905345190نمونه دولتی الگونهفقط آزمون0917387519009174165965
کنکوریدوازدهم انسانی2284134051فاطمهغلامیمصطفی1384/06/290713623745509164470169دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ، مسیح محیط زادهفقط آزمون0917613582809176135818
کنکوریدوازدهم ریاضی0781182794امیرکیانآزادمهرعلی اکبر1383/10/080713721458009019782420اندیشهفقط آزمون0917108409809178038253
کنکوریدوازدهم تجربی2283703476یلداخسرویمجتبی1382/08/10000000000009914923960عدالت۱فقط آزمون0913489133209179697589
متوسطه اولنهم2284668402دینالاری زادهعلی اکبر1386/08/160713624802609056411730فرزانگان1فقط آزمون0917115929509173069838
کنکوریدوازدهم تجربی1744399085نگینجعفریعلی مومن1383/10/2707111111111111111109303812783دبیرستان امتیازفقط آزمون0938541653809337923487
کنکوریدوازدهم تجربی2283964164مریمسالاریشاهرخ1383/07/280713820884109032064009امین لاریفقط آزمون0917338065109179690942
متوسطه اولهفتم2285441444کیاناتوکلی فردمحمد1389/06/020713630828909945169488دبیرستان محمد تقی ارجمندی و پسرانفقط آزمون0917310896409173376525
کنکوریدوازدهم تجربی2283565561زهرادهقانیمحمود1381/12/110713731712409055809470حضرت زینبفقط آزمون0917106065109173003026
متوسطه دومیازدهم تجربی2284262627نرجسصفریمحمد علی1384/12/10009029406084شاهدعلامه امینیفقط آزمون0917908911309179089115
متوسطه دومیازدهم انسانی2284268919محمدنوروزیکامبیز1385/01/120713832108909387940680نمونه دولتی توحیدکامل (آزمون + کتاب)0916454329009178014915
کنکوریدوازدهم تجربی2284035507حدیثعزیزیمهر علی1384/01/02000000000009176080497پردیسفقط آزمون09178902391091760804496
دبستانششم2285469330محمدهادینعمت اللهیرضا1389/07/083824006409945826457شاهد جنابفقط آزمون0917150139609917342137
کنکوریدوازدهم تجربی2283826217علیرضازارعحسن1383/02/3007135800622009044109154فارابیکامل (آزمون + کتاب)0917102278009379715339
کنکوریدوازدهم تجربی2283106907فاطمهنیرومندعزیزالله1379/10/060713740842909174162645امین فاطمه الزهرافقط آزمون0917736870009172508854
کنکوریدوازدهم تجربی2283581192سیدعلیحسینیسیدکاظم1382/01/010713733566109369270714امام خمینیفقط آزمون0917261829409909721576
کنکوریدوازدهم انسانی2283927331امیر حسینخاوری فردابراهیم1393/08/060712182633909921300956ولیعصرفقط آزمون0917309748609178972516
متوسطه دومیازدهم انسانی2284158137ساراکارگر شهرآبادیمجید1384/07/280713842788109339805384شاهد علامه امینیفقط آزمون0917119302109176013183
مقطع تحصیلیگروه آزمایشیکد ملینامنام خانوادگینام پدرتاریخ تولدتلفن ثابت منزلتلفن همراه داوطلبمدرسهبسته‌ی درخواستیتلفن همراه پدرتلفن همراه مادر