3929

ویویش 1 - 25 از 543

مقطع تحصیلیگروه آزمایشیکد ملینامنام خانوادگینام پدرتاریخ تولدتلفن ثابت منزلتلفن همراه داوطلبمدرسهبسته‌ی درخواستیتلفن همراه پدرتلفن همراه مادر
متوسطه دومیازدهم تجربی2480744248محمدمعینجعفریاکبر1386/02/200921565582309906723516تیزهوشان محمدرسول اللهفقط آزمون0917702190609179335234
متوسطه دومیازدهم تجربی2480744248محمدمعینجعفریاکبر1386/02/200921565582309906723516تیزهوشان محمدرسول اللهفقط آزمون0917702190609179335234
متوسطه دومیازدهم تجربی2440741728فاطمهظرافتقاسم1386/02/150713870110809044160571مطهرفقط آزمون0917100738209164481953
کنکوریدوازدهم تجربی2284287816امیرعلیرنجبرابراهیم1385/02/210715800936609178083941توحیدفقط آزمون0917701143409031352656
کنکوریدوازدهم تجربی2283810884زینببرزگرعلیرضا1383/06/023720486509164598945شاهد۱۴کامل (آزمون + کتاب)0917936594509962814155
متوسطه اولنهم2982039451زهراشکوهی باباایوریهادی1387/05/150713825355209396158726زهرا مرضیه - نوبت اولفقط آزمون0917641248809175687161
دبستانششم2285725906رامتینامانی بنیغلامرضا1390/05/200713636320109171046700ملک توکلیانفقط آزمون0917303809609170915386
دبستانششم2391476191طاهامردانیعلی1390/02/190713635311409175868862مجتمع آموزشی احسانفقط آزمون0921707642109399215965
متوسطه اولنهم3490741943تارامردانیعلی1387/04/010713635311409173714069درخششفقط آزمون0921707642109399215965
متوسطه اولنهم3490741943تارامردانیعلی1387/04/010713635311409173714069درخششفقط آزمون0921707642109399215965
متوسطه اولنهم2284903681محمدعلیزارع خفریابوطالب1387/07/100713670361109177369189نمونه دولتی توحیدفقط آزمون0917714951109177369189
متوسطه اولنهم0026150050محمد مهدیسالمیکورش1386/08/100216668136009223245239توحیدفقط آزمون0912487996509101582555
کنکوریدوازدهم تجربی2284015931ابوالفظلانصاریاله کرم1384/01/010713622212409036213902توحیدیفقط آزمون0917884826509176059653
متوسطه دومدهم تجربی2520226390رضاعزیزیرحیم1385/10/280719100210809309737749دبیرستان فارابیکامل (آزمون + کتاب)0917330578509177845284
دبستانششم3382113775رهارادسرمهدی1390/02/200917522041609361327945احمدعلی فیض یکفقط آزمون0917119521809361327945
کنکوریدوازدهم ریاضی2283737559زهراپرورآیت اله1382/02/11071721560709301089853فرزانگانفقط آزمون0917713018509303117400
کنکوریدوازدهم ریاضی2283619009رقیهابراهیمی پور پسوجانیعلی1382/03/213639107409178708600شاهد علامه امینیفقط آزمون0917720860009179140387
کنکوریدوازدهم تجربی2283749451زینبآلبوغبیشمجید1382/10/233832719509164869061دبیرستان طباطباییفقط آزمون0903549954209170424535
کنکوریدوازدهم تجربی2380522162سیده ساراجعفری بهمیاریسید ابراهیم1382/08/240714252753209171241389کیمیافقط آزمون0917324581309171241389
متوسطه اولنهم2284870880محمداژدریساتیار1387/05/250713832394009944912639رشد یکفقط آزمون0917387678609944912639
کنکوریدوازدهم تجربی2283957591سید ابوالفضلحسينيمهدی1383/09/300713723211009301696232امیر کبیرفقط آزمون0938438129609335755421
کنکوریدوازدهم تجربی2283957591سید ابوالفضلحسينيمهدی1383/09/300713723211009301696232امیر کبیرفقط آزمون0938438129609335755421
متوسطه دومیازدهم تجربی2284306489ساراحسن پورفردعلیرضا1385/03/010713643537509382566843دکترطباطباییفقط آزمون0917710870909171024110
متوسطه دومیازدهم تجربی2540196721سیده نجمهخادمی دالینیسیدکاظم1385/01/020713621368409170552476دبیرستان دخترانه حجابفقط آزمون0917808038009176478123
کنکوریدوازدهم ریاضی2284134769محمدامینکریمیعلی1384/06/210713738984309176095457پیامفقط آزمون0917307833109176061488
مقطع تحصیلیگروه آزمایشیکد ملینامنام خانوادگینام پدرتاریخ تولدتلفن ثابت منزلتلفن همراه داوطلبمدرسهبسته‌ی درخواستیتلفن همراه پدرتلفن همراه مادر