گزارش انصرافی

نام و نام خانوادگیعلت انصرافسایرتاریخ تشکیل
فاطمه اسعدیسایرحکمت از آنلاین به حضوری1401/12/2222/12/1401
حانیه یوسف زادهسایرلطفا کد حذف شود جایگزین با خواهرش16/12/1401
آیدا باستانیسایرطرح حکمت از آنلاین به حضوری 1401/12/0303/12/1401
عسل صبح مفرحسایرنارضایتی از پشتیبان خانم خلیلی منش 1401/12/0202/12/1401
کوثر افسریسایرانتقال به کوار 1401/12/0202/12/1401
روژین شبانکارهسایرلطفا کد حذف شود 1401/12/0202/12/1401
مهدی خانیسایرانتقال به بیضا 1401/11/2323/11/1401
متین سلامیانسایرتغییر حوزه از رازی به علامه حلی 1401/11/1818/11/1401
سارا رنجبرسایرتغییر حوزه از مدرسه نگرش به شهرک گلستان 1401/11/1818/11/1401
پدرام رحیمیسایرانتقال به بیضا کامفیروز 1401/11/1010/11/1401
عباس جهانگیریسایرانتقال به کوار 1401/11/1010/11/1401
ابوالفضل شجاعی پورسایرانتقال به کوار 1401/11/1010/11/1401
رادمان نمازیسایرلطفا کد فعال شود 1401/11/0808/11/1401
محمد خانیسایرانتقال به بیضا کامفیروز 1401/11/0505/11/1401
سعید همایونیسایرانتقال به بیضا کامفیروز 1401/11/0505/11/1401
شاهرخ جوان قشقاییسایرانتقال به فیروز آباد 1401/10/2020/10/1401
سینا فرزادیانسایرتغییر حوزه از مدرسه غزال به حوزه گلستان20/10/1401
فرامرز ایوبیسایرانتقال به شهر بیضا 1401/09/2828/09/1401
نرگس طاهری رادسایرتغییر حوزه از فرزانگان سادات به حوزه گلستان 1401/09/2828/09/1401
ملیکا پیرانسرسایرتغییر حوزه از فرزانگان یک به حوزه گلستان 1401/09/2828/09/1401
شقایق ملک حسینیسایرتغییر حوزه از فرزانگان یک به حوزه گلستان 1401/09/2727/09/1401
درسا موسویسایرطرح حکمت از آنلاین به حضوری شیراز با پرداخت 550هزار تومان 1401/09/2323/09/1401
علیرضا صفائیانسایرحکمت از آنلاین به حضوری 1401/09/1616/09/1401
پانیذ مقدرسایرانصراف لطفا کد حذف شود 1401/09/1616/09/1401
سیده زینب نوریسایرانتقال از شیراز به کوار 1401/09/1616/09/1401
نام و نام خانوادگیعلت انصرافسایرتاریخ تشکیل