گزارش انصرافی

نام و نام خانوادگیعلت انصرافسایرتاریخ تشکیل
پدرام رحیمیسایرانتقال به بیضا کامفیروز 1401/11/1010/11/1401
عباس جهانگیریسایرانتقال به کوار 1401/11/1010/11/1401
ابوالفضل شجاعی پورسایرانتقال به کوار 1401/11/1010/11/1401
رادمان نمازیسایرلطفا کد فعال شود 1401/11/0808/11/1401
محمد خانیسایرانتقال به بیضا کامفیروز 1401/11/0505/11/1401
سعید همایونیسایرانتقال به بیضا کامفیروز 1401/11/0505/11/1401
شاهرخ جوان قشقاییسایرانتقال به فیروز آباد 1401/10/2020/10/1401
سینا فرزادیانسایرتغییر حوزه از مدرسه غزال به حوزه گلستان20/10/1401
فرامرز ایوبیسایرانتقال به شهر بیضا 1401/09/2828/09/1401
نرگس طاهری رادسایرتغییر حوزه از فرزانگان سادات به حوزه گلستان 1401/09/2828/09/1401
ملیکا پیرانسرسایرتغییر حوزه از فرزانگان یک به حوزه گلستان 1401/09/2828/09/1401
شقایق ملک حسینیسایرتغییر حوزه از فرزانگان یک به حوزه گلستان 1401/09/2727/09/1401
درسا موسویسایرطرح حکمت از آنلاین به حضوری شیراز با پرداخت 550هزار تومان 1401/09/2323/09/1401
علیرضا صفائیانسایرحکمت از آنلاین به حضوری 1401/09/1616/09/1401
پانیذ مقدرسایرانصراف لطفا کد حذف شود 1401/09/1616/09/1401
سیده زینب نوریسایرانتقال از شیراز به کوار 1401/09/1616/09/1401
سیده فاطمه نوریسایرانتقال از شیراز به کوار 1401/09/1616/09/1401
هدیه جمالیسایرانتقال به تهران غرب 1401/09/1515/09/1401
محمد بابا احمدیسایرحذف کد به دلیل قبولی در ارگان دولتی 1401/09/1515/09/1401
فاطمه محمد جانیسایرتغیرر حوزه از سرچهان به شیراز مابه تفاوت پرداخت شده است 1401/09/1313/09/1401
روناک لرکیسایرلطفا کد داوطلب فعال گردد ایشان چک خود را ثبت نمودند12/09/1401
آرمان نصیریسایرانتقال به شهر جم استان بوشهر 1401/09/1212/09/1401
علی زارعسایرفعال شدن مجدد کد دانش آموز پایگاه اندیشه وکنسل شدن انصراف 1401/09/0707/09/1401
محدثه بارون زادهسایرحذف کد و رزرو برای سال آینده به دلیل بیماری 1401/09/0606/09/1401
محمد بارون زادهسایررزرو سال آینده به دلیل بیماری 1401/09/0606/09/1401
نام و نام خانوادگیعلت انصرافسایرتاریخ تشکیل