گزارش انصرافی

نام و نام خانوادگیعلت انصرافسایرتاریخ تشکیل
ثنا فرجامسایرانصراف ؛ لطفا کد داوطلب حذف شود 1402/09/1313/09/1402
مهدی آتشیسایرانتقالی ؛ لطفا به شهر خفر انتقال داده شود 1402/09/1313/09/1402
زهرا طلاییسایرانتقالی ؛ لطفا به پاسارگاد منتقل شود 1402/08/2323/08/1402
علیرضا حسن زادهسایرانتقالی ؛لطفا به لامرد علامرودشت منتقل شود 1402/08/2323/08/1402
فاطمه رحمانیسایرانتقالی ؛لطفا به بند بستک استان هرمزگان منتقل شود 1402/08/2323/08/1402
امیر حسن زادهسایرفعال شدن کد ؛رشته ایشان ریاضی است لطفا کد فعال شود انصراف کنسل شد1402/08/1818/08/1402
امیر حسن زادهسایرفعال شدن کد ؛ لطفا کد فعال شود انصراف کنسل شد1402/08/1818/08/1402
ابوالفضل جعفریسایرانتقالی؛ لطفا داوطلب به کوار منتقل شود16/08/1402
زهرا محسنیسایرانتقالی ؛ لطفا به تهران منتقل شود 11402/08/1313/08/1402
آیدا قنبریسایرانتقالی ؛ لطفا به کوار منتقل شود 11402/08/1111/08/1402
محمدرضا نعمت اللهیسایرانصراف ؛ متقاضی انصراف اولین آزمون 5آبان می باشد لطفا کد حذف شود 1402/08/0303/08/1402
سما برزگرسایریک میلیون حکمت پرداخت شده 1402/08/0303/08/1402
مهسا برزگرسایریک میلیون حکمت پرداخت شده 1402/08/0303/08/1402
زهرا احمدیسایریک میلیون حکمت پرداخت شده 1402/08/0303/08/1402
فاطمه پناهیسایرتغییر حوزه ؛ تخفیف مدرسه به کانون پرداخت شده لطفا به حوزه گلستان منتقل شود 1402/08/0303/08/1402
محمدرضا غفاریسایرتغییر حوزه ؛ تخفیف مدرسه به کانون پرداخت شده لطفا به حوزه گلستان منتقل شود 1402/08/0303/08/1402
یاسر هاشمیسایرانتقالی ؛ لطفا به کوار منتقل شود 11402/08/0202/08/1402
رضا ایزدی خواهسایرانتقالی ؛ لطفا به کوار منتقل شود 11402/08/0202/08/1402
علیرضا مظفریسایرانتقالی ؛ لطفا به کوار منتقل شود 11402/08/0202/08/1402
محمدرضا صادقیسایرانتقالی ؛ لطفا به کوار منتقل شود 11402/08/0202/08/1402
پرنیان حمیدی فرسایرانتقالی ؛ لطفا به شهرستان کازرون منتقل شوند01/08/1402
کوثر اصغریسایرانتقالی ؛ لطفا به شهر استهبان منتقل شود 1402/08/0101/08/1402
امیر حسین معین پورسایرانصراف لطفا کد حذف شود 1402/07/2929/07/1402
نرجس حسین پورسایرانصراف لطفا کد حذف شود 1402/07/2020/07/1402
کیانا باقریسایرلطفا کد فعال شود انصراف کنسل شد 1402/07/2020/07/1402
نام و نام خانوادگیعلت انصرافسایرتاریخ تشکیل
enemad-logo