ثبت‌نام

روش ثبت نام و شیوه پرداخت شهریه را تعیین کنید:

پرداخت نقدی

اگر شهریه ثبت‌نام آزمون‌های کانون را بصورت نقدی پرداخت می کنید، کلیک کنید. چنانچه از این روش در پرداخت شهریه استفاده کنید، مبلغ 50,000 تومان تخفیف برای شما لحاظ می گردد.

پرداخت اقساط

اگر شهریه ثبت‌نام آزمون‌های کانون را بصورت اقساط پرداخت می کنید، این روش را انتخاب کنید. در این روش حدود یک سوم مبلغ شهریه را بصورت نقدی و باقیمانده را بصورت چک پرداخت می کنید. پس از پرداخت، در روز کاری بعد، به کانون مراجعه و چک ها را تحویل دهید. تا زمانی که چک ها تحویل کانون نگردد، ثبت نام دانش آموز انجام نمی شود.

طرح حکمت

ثبت نام از طریق حکمت کارت مربوط به پرسنل نیروی های مسلح