ثبت‌نام دانش‌آموزان معرفی شده از دبیرستان طباطبائی